Ngợi Khen Chúa!

Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê hô va!
Mọi đều gì ở trong ta hãy ca tụng danh Thánh của Ngài!
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê hô va,
Chớ quên các ân huệ của Ngài.
Aáy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
Chữa lành mọi bệnh tật ngươi
Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.
Ngài làm cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon,
Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Continue reading “Ngợi Khen Chúa!”

Advertisement