Làm Thế Nào Để Nói Chuyện Với Thượng Đế Trong Sự Cầu Nguyện

Lạy Cha chúng con,
Ở Trên Trời,
Danh Cha được nên Thánh,
Nước Cha được đến,
Ý Cha được nên,
ở đất,
Cũng như ở Trời,
Xin cho chúng con hôm nay,
đồ ăn đủ ngày,
Xin tha tội lỗi cho chúng con,
Như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con,
xin chớ để chúng con bị cám dỗ,
Mà cứu chúng con khỏi điều ác.
Vì nước,
quyền,
vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.
Ma-thi-ơ 6:9-13

“Đức Chúa Trời ôi, hãy dạy chúng con biết cầu nguyện,” những môn đồ của Chúa Giê-xu hỏi. Lời cầu nguyện đơn giãn này mà Chúa Giê-xu đã dạy những môn đồ của Ngài có thể cho chúng ta thấy làm thế nào để nói chuyện với Thượng Đế trong lời cầu nguyện. Continue reading “Làm Thế Nào Để Nói Chuyện Với Thượng Đế Trong Sự Cầu Nguyện”

Advertisement