Lời Hứa của Lễ Giáng Sinh

Những trẻ em nín thở mong chờ lời hứa của buổi sáng Giáng Sinh làm sao! Những ngày trước ngày lễ này sáng rực những đồ trang hoàng lấp lánh, mùi những món ăn ngon được làm sẵn ở nhà, và dĩ nhiên, lời hứa quà cáp được gói sẵn. Những ngày này gây xao xuyến trong lòng trẻ em cũng như người lớn là những người mong đợi niềm vui và sự bình an trên địa cầu khi chúng ta tỗ chức kỷ niệm sự Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế, Đức Chúa Giê-xu Christ,

Cách đây đã lâu, dân Y-sơ-ra-ên cũng chờ đợi lời hứa của Lễ Giáng Sinh. Thượng Đế đã phán hứa với họ một Đấng Mê-si, một con người đặc biệt giải phóng họ khỏi tội lỗi và hồi phục mối tương giao của mỗi người với Thượng Đế. Trong hàng trăm năm, những lời tiên tri báo trước về sự giáng sinh của Đấng Mê-si nầy, là những lời tiên tri về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đã được ứng nghiệm. Những thông điệp từ Thánh Kinh Cựu Ước sau đây liên quan đến những lời hứa tiên tri của Thượng Đế đối với con dân Ngài. Những thông điệp Tân Ước, được viết vào những thế kỷ sau đó, chứng minh sự ứng nghiệm của những lời hứa đó. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài [Đức Chúa Giê-xu Christ], hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Tất cả mọi người đều có thể vui mừng vì Thượng Đế thành tín giữ lời hứa của Ngài về Lễ Giáng Sinh.

Dòng dõi của Chúa Giê-xu

Lời Hứa trong Cựu Ước: Đấng Mê-si phải là dòng dõi của Áp-ra-ham. Ta sẽ chúc phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước (Sáng thế ký 12:3). Sự ứng nghiệm: Gia phổ của Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham (Mathiơ 1:1)

Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri, và của giao ước Thượng Đế đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài phán cùng Áp-ra- ham rằng: ‘Các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước’ (Công-vụ các sứ đồ. 3: 25).

Lời Hứa Cựu Ước: Đấng Mê-si phải là dòng dõi nhà Đa-vít. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân đã làm nên sự ấy (Ê-sai 9:7).

Sự Ứng Nghiệm: Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài (Luca 1:31-32).

Lời Hứa Cựu Ước: Đấng Mê-si phải là thành viên của chi phái Giu-đa. Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chơn nó, cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, và các dân vâng phục Đấng đó (Sáng thế ký 49: 10).

Ứng Nghiệm: con của Giu-đa (Luca 3:33)

Nơi sanh

Lời Hứa Cựu Ước: Đấng Mê-si phải được Sinh ra ở thành Bếtlêhem. Hỡi Bết-lê-hem, Ép-ra-ta, dù ngươi ở giữa hàng ngàn người Giu-đa là nhỏ bé, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng (Mi-chê 5:1).

Ứng Nghiệm: Khi Đức Chúa Giê-xu đã Sinh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời Vua Hê-rốt (Ma-thi-ơ 2:1).

Những Hoàn Cảnh Duy Nhất

Lời Hứa Cựu Ước: Đấng Mê-si sẽ là con của nữ Đồng Trinh. Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên (Ê-sai 7:14).

Ứng Nghiệm: Vả sự giáng Sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như vầy: Khi Mari, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô -sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh (Mathiơ 1:18).

Mục Đích Giáng Sinh của Chúa Giê-xu

Lời Hứa Cựu Ước: Ê-sai 61: 1-2 mô tả sự hiện đến của Đấng Mê-si. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mõi kẻ buồn rầu.

Ứng nghiệm: [ Sau khi Chúa Giê-xu đọc thông điệp trên trong nhà hội ở Na-xa-rét] Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: ‘Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó’(Luca 4: 20-21).

Cầu chúc bạn vui vẻ trong sự thành tín của Thượng Đế vào mùa Giáng Sinh nầy.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s