Nhà Thờ Nào Cứu?

Oswald J. Smith

“Tôi có cần phải trở thành một Người Đạo Tin Lành không?””Không hẵn là như thế. Tôi không muốn bỏ thời gian của tôi cố gắng thay đổi bạn theo Đạo Tin Lành để mà bạn được cứu.”

“Như vậy, vì tôi là một tín đồ Công Giáo La-Mã và bạn của tôi ở đây là một thành viên của Hội Thánh Chính Thống Hy Lạp, bạn phải tin rằng một trong những tôn giáo này có thể cứu chúng ta.”

“Tôi sợ là không phải như vậy.”

“Nhưng bạn là một Tín Đồ Tin Lành – tôi không nghĩ rằng tôi hiểu được. Bạn không tin rằng Đạo Tin Lành có thể cứu nữa sao?”

“Không hẵn là như thế! Bạn không thể được cứu bởi sự làm thành viên trong bất cứ tôn giáo hay giáo phái nào, dù là Tin Lành hay Công Giáo, bạn chỉ được cứu qua niềm tin cá nhân vào Đức Chúa Trời Chúa Giê-xu Christ, Con duy nhất của Thượng Đế.”

“Làm sao bạn có thể chắc chắn được điều đó?”

“Hãy đọc Lời Kinh Thánh dạy về Ngài: ‘Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu’ (Công-vụ Các Sứ-Đồ). Và cũng vậy: ‘ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội’ (Ma-thi-ơ 1:21). Chúa Giê-xu chính Ngài đã nói, “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha'” (Giăng 14:6)

“Vậy thì tôi phải làm gì?”

“‘ Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu,’ bởi vì ‘nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời'” (Rô-ma 10:13; Giăng 1:12).

“Nhưng liệu rằng Chúa Giê-xu có nhận tôi không?”

“Chúa Giê-xu nói, ‘Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu’ (Giăng 6:37). Ngài yêu bạn. Đúng vậy, Ngài đã chết cho bạn. Ngài gánh lấy những tội lỗi của bạn trên Thập Tự Giá của Calvary. Hãy nhận ngài vào; tin hoàn toàn vào sự chết cứu chuộc của Ngài. Nhận Ngài như là Đấng Cứu Rỗi của bạn ngay bây giờ. Ngài sẽ ban ơn huệ và tha thứ tất cả tội lỗi của bạn.”

Tôi tin rằng Chúa Giê-xu đã chết cho tôi, nhưng làm thế nào tôi nhận Ngài như là Đấng Cứu Rỗi của tôi?”

“Bạn có thể cầu nguyện vài điều như vầy: ‘Thưa Đức Chúa Trời, con biết con là người đã làm tội và cần sự tha thứ của Ngài. Con tin rằng Ngài đã chết cho con và đã sống lại từ sự chết. Con mời Ngài vào trong đời sống con để làm Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi.'” “Bạn có muốn nhận Chúa Giê-xu vào hôm nay không?”

“Dạ, tôi muốn. Tôi thật sự muốn!”

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Bạn cũng có thể có sự bảo đãm về sự cứu rỗi bằng sự đặt niềm tin hoàn toàn vào Chúa Giê-xu Christ:

Hãy Tin “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Công-vụ Các Sứ Đồ).

Hãy Thú Nhận Những Tội Lỗi Của Bạn Với Chúa Giê-xu “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người” (1 Ti-mô-thê 2:5).

Hãy Xưng Nhận Đấng Christ Trước Những Người Khác “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9).

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s