Giê-xu Là Bạn Thật

Robin Sheffield

Ôi, Giê-xu Chúa ta là Bạn thật
Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta
Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật,
Trình cho Chúa bao tâm sự ta;
Bao lần ta bối rối gặp sầu tư,
Lắm lúc ta hồn bỗng bồi hồi,
Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự,
Trình ra trước Giê-xu mà thôi. Continue reading “Giê-xu Là Bạn Thật”