10 Kỷ Luật của một Người Nam Thánh Thiện

R. Kent Hughes

Đàn ông, chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong cuộc sống mà không có kỷ luật, và cũng sẽ không thành công trong những lãnh vực thuộc linh. Không có ai trong chúng ta công bình cách thừa kế, vì thế những lời khuyên của Phao-lô về kỷ luật thuộc linh trong 1 Ti-mô-thê 4:7-8 nói về sự khẩn cấp của cá nhân: “…tập tành sự tin kính. Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa.”

Từ “tập tành” đến từ tiếng Hy Lạp mà chúng ta nhận được từ sự tập thể thao. Cho nên, tôi mời bạn vào Phòng Thể Thao của Thượng Đế – để có sự đau đớn và thu thập tốt! Continue reading “10 Kỷ Luật của một Người Nam Thánh Thiện”

10 Kỷ Luật của một Người Nữ Thánh Thiện

Barbara Hughes

Kỷ Luật dường như là một từ ngữ nghiêm khắc, nhưng kỷ luật là con đường đời của bạn, điều mà bạn học để nắm lấy và cảm ơn Thượng Đế về nó khi bạn lớn lên trong Ngài.Thánh đồ Phao-lô nối kết ý của sự kỷ luật với cuộc sống tâm linh: “tập tành sự tin kính” – nói về một sự luyện tập tâm linh – vì “sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa” (1 Ti-mô-thê 4:7-8). Cuộc đời của một người nữ Cơ Đốc là để nguyện vọng và mọi lãnh vực của cuộc đời cô dưới sự quy phục theo ý muốn của Thượng Đế. Continue reading “10 Kỷ Luật của một Người Nữ Thánh Thiện”