10 Kỷ Luật của một Người Nữ Thánh Thiện

Barbara Hughes

Kỷ Luật dường như là một từ ngữ nghiêm khắc, nhưng kỷ luật là con đường đời của bạn, điều mà bạn học để nắm lấy và cảm ơn Thượng Đế về nó khi bạn lớn lên trong Ngài.Thánh đồ Phao-lô nối kết ý của sự kỷ luật với cuộc sống tâm linh: “tập tành sự tin kính” – nói về một sự luyện tập tâm linh – vì “sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa” (1 Ti-mô-thê 4:7-8). Cuộc đời của một người nữ Cơ Đốc là để nguyện vọng và mọi lãnh vực của cuộc đời cô dưới sự quy phục theo ý muốn của Thượng Đế.

  1. Kỷ Luật của Phúc Âm: Nguồn Gốc của Sự Tin Kính

“Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:3). Muốn làm một người nữ thánh thiện, bạn phải biết Phúc Âm này là gì, tin nó, và lấy nó làm trung tâm của cuộc đời bạn. Không bao giờ để mất sự tìm tòi về phúc âm. Giăng 3:16 không chỉ là một lời tổng kết đẹp về điều mà Thượng Đế đã làm, nó còn nên làm trung tâm thật của sự sống chúng ta – định nghĩa, thúc đẩy, và thỏa mãn chúng ta. Phúc Âm là một kỷ luật đầu tiên và quan trọng nhất của phụ nữ, vì nó là nguồn gốc của sự tin kính.

2. Kỷ Luật của sự Quy Phục: Tư Thế của Sự Tin Kính

Nó làm cho tôi buồn khi thấy sự quy phục đã bị loại bỏ khỏi từ ngữ văn hóa của chúng ta. Đem những cuộc đời của chúng ta vào sự quy phục dưới ý muốn của Thượng Đế trong mọi việc là chìa khóa để làm một người nữ thánh thiện (Phi-líp 2:8-11). Đó cũng là con đường đi đến sự vui mừng.

Sự quy phục áp dụng vào mọi lãnh vực của cuộc sống chúng ta, và chúng ta bắt đầu bằng sự hồi phục Phúc Âm vào chổ đúng của nó tại trung tâm của những suy nghĩ và hành động chúng ta mỗi ngày. Nó là một sự tiếp diễn, sự chọn giữa những con đường của Thượng Đế hơn là chọn những con đường của chúng ta hằng ngày (Gia-cơ 4:7-10; Hê-bơ-rơ 12:9). Ý muốn của Thượng Đế có quan trọng hơn những cuộc đời của chúng ta không (Lu-ca 9:24)?

  1. Kỷ Luật của Sự Cầu Nguyện: Đường Số Mệnh của Sự Quy Phục

Cầu nguyện “nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin” (Ê-phê-sô 6:18). Sự cầu nguyện là nguồn gốc của quyền năng cho sự lớn lên và bề chí trong cuộc sống tâm linh của chúng ta. Nó uốn những ý muốn của chúng ta theo ý muốn của Thượng Đế, đó là ý nghĩa của sự quy phục cuộc đời chúng ta .

Sự cầu nguyện không thể bị giảm lại như vài điều lệ đơn giản, và dù chúng ta đôi khi nói về sự ngậm nghĩ, thú tội, quý mến, quy phục, và cầu xin, không có thứ tự nào bắt buộc. Nhưng sự cầu nguyện liên tục là ý muốn của Thượng Đế cho chúng ta… chúng ta phải luôn “tôn kính,” dù khi đang lái xe đến chổ làm hay đang dọn dẹp nhà cửa.

  1. Kỷ Luật của Sự Thờ Phượng: Sự Ca Tụng của Sự Quy Phục

Sự thờ phượng bao quanh tất cả cuộc đời: “Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Bởi vì Đấng Christ là thiên khải tuyệt đối của Thượng Đế (Cô-lô-se 1:15-20), Ngài phải là điểm trung tâm của sự thờ phượng của chúng ta như được hiểu qua Lời Kinh Thánh (1 Ti-mô-thê 4:13). Sự thờ phượng – hoặc là bởi chính bản thân tại nhà, trong sở làm, lớp học, hay sự nhóm họp tại nhà thờ – là sự hiến dâng. Mỗi phụ nữ mà gọi chính cô là một Cơ Đốc Nhân thì phải hiểu rằng sự thờ phượng là điều ưu tiên tuyệt đối của cuộc đời cô… mỗi ngày.

  1. Kỷ Luật của Trí Óc: Giáo Dục của Sự Quy Phục

Không có máy điện tín nào sẽ có thể nghĩ về những suy nghĩ của Thượng Đế hay biết lòng Của Thượng Đế hay làm những công việc của Ngài. Nhưng nó là cái mà bộ não đã được tạo dựng nên – để có trí óc của Đấng Christ. Thật là một việc xấu xa khi quá nhiều những Cơ Đốc Nhân không suy nghĩ một cách Cơ Đốc!

Trong một câu nói đầy đủ, Phao-lô diễn tả quá trình thần kinh cá nhân của ông như là: ” phàm điều chi chân thật… đáng tôn …công bình… thánh sạch… đáng yêu chuộng… có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8). Nếu bạn được tràn đầy với Lời Chúa, thì cuộc đời bạn có thể được truyền thông và hướng dẫn bởi Chúa – những quan hệ của bạn ở nhà, nuôi con, nghề nghiệp, những quyết định luân lý, và cuộc sống đạo đức bên trong.

  1. Kỷ Luật của Sự Thỏa Lòng: Sự Nghỉ ngơi của sự Quy Phục

Ông Phao-lô đã viết trong tù rằng ông đã “tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy” (Phi-líp 4:11). Thật may mắn cho chúng ta, ông nói rằng ông đã “tập”… vẫn còn hy vọng cho tất cả chúng ta là người sẽ đối diện với sự không thỏa lòng!

Việc áp dụng kiến thức của chúng ta về Thượng Đế vào trong những hoàn cảnh của chúng ta là chìa khóa đi đến sự thỏa lòng. Nó sẽ là của chúng ta khi tất cả mà Chúa ở trong đó và tất cả mà Ngài đã làm trong Đấng Christ sẽ tràn đầy lòng của chúng ta. Chúng ta có thể thiếu nhiều điều trong thế gian này, nhưng là những phụ nữ thánh thiện thì chúng ta phải luyện tập để phát huy kỷ luật của sự thỏa lòng.

  1. Kỷ Luật về Sự Thích Hợp: Hành vi của sự Quy Phục

Sự thích hợp có nghĩa là hành động trong những cách thích đáng cho Cơ Đốc Nhân – những hành động mà không mang đến sự xấu hổ cho Phúc Âm và cho Đấng Christ. Sự thích hợp nâng những lời nói của chúng ta, diện mạo của ta, và những thái độ của chúng ta lên. Nó là một từ toàn diện cho sự diển tả điều mà thánh Phao-lô có ý muốn nói khi ông nói với những người tin Chúa phải hành động “một cách xứng đáng với đạo Tin Lành” (Phi-líp 1:27).

Sự thích hợp có nghĩa là hành động trong cách hữu ích cho Phúc Âm trong sư ăn mặc(1 Phi-e-rơ 3:3-4), lời nói, và thái độ (Cô-lô-se 3:12-14). Nếu hành vi của bạn có ích cho Phúc Âm, nguồn gốc của hành vi đó sẽ là một tấm lòng nhượng bộ xác thực trong sự quy phục khiêm tốn với Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời.

  1. Kỷ Luật của Sự Bền Chí: Thử Thách của sự Quy Phục

Đức tin trong sự tốt lành của Thượng Đế khi đối diện với nghịch cảnh khắc nghiệt sẽ nảy sinh ra kỷ luật của sự bền chí trong sự mài dủa thường xuyên của cuộc sống mỗi ngày. “Lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” (Hê-bơ-rơ 12:1).

Tất cả chúng ta có thể phát triển sự bền chí bằng sự quy phục hằng ngày dưới ý của Thượng Đế và bằng sự noi theo gương Chúa Giê-xu trong bất cứ điều kích thích nào, những nhiệm vụ không quan trọng hay những bi kịch nghiêm trọng mà chúng ta có thể lâm vào (Rô-ma 8:18; Hê-bơ-rơ 12:3). Nó cần sự quy phục Thượng Đế trong những thử thách của chúng ta trong khi tin tưởng Ngài để làm người tốt, khôn ngoan, thương xót, công bình, nhân từ, biết tất cả những gì đáng mến, và tất cả có quyền lực.

  1. Kỷ Luật của Tình Trạng Độc Thân hay có Gia đình: Khuôn Khổ của Sự Quy Phục

Tình trạng độc thân là một việc được giao phó tích cực (1 Cô-rinh-tô 7:7) để được nhận sự hiểu biết cách vui mừng rằng Chúa không dự định ban cho bất cứ ai thua kém điều tốt nhất. Nếu hôn nhân là “việc được giao phó” của chúng ta, thì chúng ta phải kỷ luật chính chúng ta để quy phục với ý Chúa – để sống như những người phụ giúp của chồng chúng ta (Sáng-thế Ký 2:18), quy phục và tôn trọng vị trí của họ (Ê-phê-sô 5:22-24), và phát huy một cách ăn ở hiền lành và yên lặng (1 Phi-e-rơ 3:1).

Là những đứa con gái độc thân hay có gia đình của bà Ê-va – “mẹ của cả loài người” (Sáng-thế Ký 3:20) – chúng ta phải trau dồi sự nuôi dưỡng những tâm linh. Cách chúng ta quan tâm đến những người khác như thế nào sẽ được sai khiến bởi nơi mà Chúa đặt chúng ta ở đó – trong nhà, trong bịnh viện, bên trong thành phố, bất cứ nơi nào.

  1. Kỷ Luật của Những Việc Làm Tốt: Tính Siêng Năng của Sự Quy Phục

Là những người tin Chúa, chúng ta được “dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Những việc làm tốt là sự đáp lại của tâm hồn được cứu chuộc từ sự biết ơn món quà của ân điển Chúa (1 Phi-e-rơ 2:12).

Là những phụ nữ theo Phúc Âm, chúng ta phải biết phát huy kỷ luật của những hành vi tốt: “đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:10). Hãy làm đầy những ngày của chúng ta bằng những hành động tốt.

Khi bạn trau dồi những kỷ luật của giới phụ nữ thánh thiện, hãy nghe lời của ông Phao-lô: ” tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi” (1 Cô-rinh-tô 15:10). Không có sự mâu thuẫn giữa ân điển và sự làm việc chăm chỉ. Khi chúng ta cố gắng làm theo ý của Chúa, Ngài luôn ban cho ân điển nhiều thêm!

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s