Nhận Lời Khuyên

Để tôi cho tặng cho bạn một lời khuyên thật! Tôi đã tìm thấy cái gì đó mà tiền bạc không thể mua được và tôi muốn chia xẻ với bạn.

Tôi thường toại nguyện với cuộc sống. Nhưng một ngày kia, tôi bị đưa đến đối diện với một vấn đề thật trầm trọng. Đó là lời phán đơn giản trong Kinh Thánh: “Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3: 36).

Tôi luôn cảm thấy rằng tôi là con người đủ tốt, và rằng khi tôi chết đi, thì Thượng Đế sẽ để dành cho tôi một nơi trên Thiên Đàng. Nhưng sự thật mới lạ nầy thật giật mình! Vài tội lỗi bắt đầu đi vào tâm trí của tôi và tôi biết rằng tôi không bao giờ được tha thứ.

Nhưng, khi đọc Kinh Thánh, tôi đột nhiên bắt gặp những lời hứa lạ lùng: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8), và những lời: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Khi tôi hiểu rằng Chúa Giê-xu đã chết thế cho tôi, tôi tiếp nhận Ngài là Chủ và Cứu Chúa của tôi. Và như Lời Ngài đã hứa, Thượng Đế đã tha thứ những tội lỗi của tôi và ban cho tôi sự sống đời đời.

Bây giờ đây là lời khuyên của tôi cho bạn: Bạn cũng có thể tiếp nhận Đấng Christ. Những tội lỗi của bạn có thể được tha thứ và bạn có thề nhận sự sống đời đời!

Xin mời bắt đầu đọc sách Phúc âm Giăng hôm nay? Trong đó bạn sẽ khám phá làm sao mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết vì những tội lỗi của bạn và đã sống lại từ sự chết để ban cho bạn sự cứu rỗi. Nếu bạn có thể làm việc một triệu năm, bạn không bao giờ có thể mua được cuộc sống mới mà Thượng Đế ban cho bạn.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s