Sự Cầu Nguyện Có Thể Cứu Hoa Kỳ Không?

Trong Nội Chiến, một người bạn của ông Abraham Lincoln là một người viếng thăm Tòa Bạch Ốc. “Vào một đêm tôi đã thao thức và không thể ngủ được Từ căn phòng riêng nơi mà vị Tổng Thống đã ngủ, tôi nghe những âm thanh rù rì. Theo bản năng, tôi đã đi vào, và ở đó tôi thấy một dấu hiệu mà tôi không bao giờ quên được. Đó là Tổng Thống, đang quỳ gối trước một quyển Kinh Thánh mở ra. Lưng của ông ta xoay về phía tôi. Tôi không bao giờ quên lời cầu nguyện của ông: ‘Ôi, Thượng Đế người đã nghe Sô-lô-môn trong đêm khi ông ta cầu nguyện và kêu xin cho sự khôn ngoan, xin hãy lắng nghe con . Con không thể hướng dẫn những công việc của đất nước này mà không có sự giúp đở của Ngài. Xin hãy lắng nghe con và cứu lấy đất nước này.'”

Khi những vị lảnh tụ của đất nước chúng ta đã hợp lại để viết Hiến Pháp, Benjamin Franklin đã đưa ra dự kiến rằng mỗi buổi hợp nên mở đầu bằng lời cầu nguyện. Franklin đã nói, “Tôi đã sống trong một thời gian dài, và tôi càng sống lâu bao nhiêu thì bằng chứng thuyết phục cho tôi càng thấy được sự thật này – Thượng Đế cai trị những công việc của loài người.”

Đất nước chúng ta thì tuyệt vời bởi vì nó được tìm thấy dựa vào Lời của Thượng Đế và lời cầu nguyện. Nhưng ngày nay sự cầu nguyện được thay thế bằng mưu đồ chính trị, chủ nghĩa duy vật, và một dấu hiệu lầm lẫn mà những công việc quốc gia và riêng tư của chúng ta có thể được làm mà không cần Thượng Đế. Nhưng ở vài nơi trong Hoa Kỳ, những lời cầu xin được lắng nghe như những cá nhân và những nhóm bắt đầu cầu xin Thượng Đế trong sự cầu nguyện. Nhưng toàn bộ đất nước này phải được chuyển sang sự cầu nguyện. Nhưng sự nguy cơ càng lớn, những sự hiểm nghèo càng trầm trọng, những khó khăn càng lớn mà đến nổi nó khẩn thiết rằng chúng ta phải nắm chặt vào Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện cho kế hoạch của Ngài.

Sự cầu nguyện có thể cứu Hoa Kỳ. Chỉ có một con đường giải quyết, và đó là khẩn cấp! Nếu chúng ta không quay về với Thượng Đế, chúng ta sẽ hư mất bởi sự vô thần. Hoặc là hồi sinh hay hư mất! Ngay bây giờ hay không còn cơ hội! Câu trả lời sẽ không được tìm bởi UN hay NATO. Câu trả lời sẽ được tìm chỉ khi chúng ta kêu gọi Đức Chúa Trời. Những giá trị của thánh linh phải được hồi phục. Chúng ta phải trở lại đức tin của những tổ tiên của chúng ta và sự cầu nguyện gia đình và Kinh Thánh.

Nhưng chúng ta không thể thật sự nắm chặt vào Chúa thánh linh cho đến khi chúng ta tìm biết Ngài như Cha của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng chúng ta tất cả đều đã phạm tội và bị cách Thượng Đế (Rô-ma 3:23). Bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, Con của Thượng Đế là Chúa Giê-xu Christ đã trả giá hình phạt cho những tội lỗi của chúng ta. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Sự chết và sự sống lại của Đấng Christ làm nó có thể xảy ra cho bạn để có sự chiến thắng tội lỗi và một quan hệ sống với Thượng Đế. Chỉ khi lúc đó Ngài mới có thể nghe và trả lời những lời cầu xin của bạn cho cả Hoa Kỳ và chính những sự cần thiết của bạn. Hãy nhận Ngài vào hôm nay. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Khi đó bạn có thể tuyên bố lời hứa của Thượng Đế: “Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (2 Sử-ký 7:14).

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s