Tái Sanh

Richard Scheel

Nếu bạn hỏi những người bạn mình là làm thế nào để được lên Thiên Đàng, số trả lời mà bạn nhận được có lẽ sẽ nhiều như là số bạn bè mà bạn có. Có người sẽ gợi ý rằng bạn nên giữ Luật Vàng; người khác có lẽ nói bạn nên sống theo Mười Điều Răng; những người khác khuyên nên cầu nguyện, hoặc dâng tiền cho nhà thờ và cho người nghèo, hoặc bạn nên “chỉ làm hết sức mình.”Nhưng khi đối diện với điều thật quan trọng như là sự sống vĩnh cữu và Thiên Đàng, thì điều mà bạn cần là hơn ngay cả chỉ những ý kiến của bạn bè. Bạn cần chân lý thật!

Khi nhìn vào Kinh Thánh chúng ta đọc, “Chúa Giê-xu phán, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời…. Các ngươi phải sanh lại” (Giăng 3:3,7).

“Sanh lại?” có lẽ nghe lạ lùng đối với bạn. Đó có nghĩa là gì? Để giải thích điều này, hãy xem coi Kinh Thánh nói gì.

Lời của Đức Chúa Trời, trước nhất, rất xác thực. Dạy rằng không ai bởi việc làm lành hoặc ngay cả sự tu đạo của chính mình mà vào được cửa Thiên Đàng. Kinh Thánh cho thấy tình trạng thật của con người chúng ta là: ” Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không ….. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức chúa Trời” (Rô-ma 3:10,23). Kinh nghiệm bản thân cũng dạy chúng ta rằng hết tất cả mọi người mình đều đã làm sai luật của Thượng Đế và cũng chẳng ai “đã làm hết sức mình cả.”

Kinh Thánh chuẩn đoán tình trạng con người rất rõ. Chúng ta, bởi bản chất tự nhiên, là “đã chết vì lầm lồi và tội ác mình,” ” xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.” kể như là “không có sự sống” (Ê-phê-sô 2:1; 4:18). Cũng như một thân thể mà không có sức sống thì coi như là thân thể chết, vậy hễ ai cách biệt khỏi sự sống của Thượng Đế thì theo như được tả trong Thánh Kinh là sự chết về thuộc linh.

Cách biệt khỏi Thượng Đế, chết trong sự vi phạm và tội lỗi của mình, chúng ta không thể hy vọng vào Thiên Đàng. Chúng ta cần sự sống mới, được tẩy sạch khỏi tội lỗi và hình phạt của nó. Chúng ta cần phải được phục hòa lại trong mối tương giao với Thượng Đế. Chúng ta phải được sanh vào trong một sự sống mới – đó là chúng ta phải được tái sanh.

Chúa Giê-xu Christ đã đến để ban cho chúng ta sự sống mới này. Ngài phán, “ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10). Sự nhận lãnh sự sống mà Chúa Giê-xu có thể ban cho chính là sự tái sinh.

Điều mà thật vượt quá sức mình có thể hiểu biết là khi chúng ta nghĩ về tình yêu thương của Thượng Đế đối với chúng ta. Thượng Đế đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ từ cõi Trời vinh hiển để đến với nhân loại và trả giá cho hình phạt của tội lỗi chúng ta. Ấy là tình yêu rộng mở của Thượng Đế tới chúng ta! “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8).

Trên thập tự giá Chúa Giê-xu đã sẵn sàng gánh hết tội lỗi chúng ta và chịu đựng trọn vẹn hình phạt đau đớn tột cùng của sự phán xét công bình của Thượng Đế. Bằng bởi sự chết của chính Chúa Giê-xu đã ban cho sự cứu chuộc chúng ta. Bởi sự sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-xu đã phá vỡ quyền lực của sự chết.

Ngày nay Chúa Hồi Sinh Giê-xu ban sự sống mới cho những ai nhìn nhận Ngài là Cứu Chúa mình. Ngài hứa, “Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).

Nếu bạn đáp ứng tới Con của Đức Chúa Trời bằng cách nhìn nhận Ngài là Cứu Chúa của mình, bạn có thể có được sự sống đời đời ngay lúc này. Trên nền tảng của Lời Đức Chúa Trời, bạn có được sự đảm bảo rằng Chúa Giê-xu Christ đã gánh chịu hết trọn vẹn hình phạt tội lỗi của bạn. Và bạn được tái sanh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, biết chắc rằng một ngày nào đó bạn sẽ sống đời đời với Chúa của mình trong cõi Thiên Đàng.

“Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (I Giăng 5:11-12).

Bạn có được tái sanh chưa?

Chuyển ngữ: Phương Đài

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s